02188962168

اراضی مشمول ماده واحده

خلاصه

اراضی مشمول ماده واحده : در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی املاک موقوفه عام در اجرای قانون تبدیل به احسن واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق مصوب سال ۱۳۵۱ از وقفیت خارج


توضیحات

اراضی مشمول ماده واحده : در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی املاک موقوفه عام  در اجرای قانون تبدیل به احسن واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق مصوب سال ۱۳۵۱ از وقفیت خارج و به وزارت تعاون وامور روستاها واگذار واین وزارتخانه املاک مذکور را به زارعین صاحب نسق انتقال قطعی داده است اما بعد از انقلاب و با توجه به فتوای حضرت امام خمینی (ره) این املاک در اجرای ماده واحده قانون ابطال به وقفیت اعاده و اسناد مالکیت زارعین صاحب نسق باطل و این افرا  د باید با موقوفات سنا اجاره با رعایت حقوق مکتسبه تنظیم نمایند که متاسفانه از زمان تصویب ماده واحده مصوب سال ۱۳۶۳ اختلافات عمده ای بین زارعین و ادارات اوقاف اجاد شده است

مشاوره اوقاف آراز فرتاک

اراضی مشمول ماده واحده :
در این املاک مقنن برای زارعین صاحب نسق یا قائم مقام آنها و متصرفین مهلت ۳۰ روزه تعیبن کرده تا پس از ابلاغ نامه اوقاف با در دست داشتن مدارک و مستندات دال بر تصرف جهت تنسیق رابطه استیجاری به ادارات اوقاف مراجعه کنند در غیر این صورت اداره اوقاف می تواند با طرح دعوی در مراجع قضایی نسبت به خلع ید ای افراد اقدام نماید ضمنا باید حقوق مکتسبه این افراد با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین و پرداخت شود .

سایر خدمات موسسه حقوقی آرازفرتاک
قانون اصلاحات ارضی
سند اجاره اوقاف