02188962168

تنظیم سند اجاره ای

خلاصه

تنظیم سند اجاره رسمی :این موضوع بیشتر مبتلا به املاک اوقافی است اگر چه در سایر املاک هم وجود دارد در املاک اوقافی عرصه ملک موقوفه به نحو اجاره از طرف ادارات اوقاف و یا متولیان


توضیحات

تنظیم سند اجاره رسمی :این موضوع بیشتر مبتلا به املاک اوقافی است اگر چه در سایر املاک هم وجود دارد در املاک اوقافی عرصه ملک موقوفه به نحو اجاره از طرف ادارات اوقاف و یا متولیان موقوفات به اشخاص واگذار می شود وهر زمان که این املاک منتقل شود سند اجاره هم باید واگذار شود و در صورت امتناع ذینفع باید از طریق دادگاه حکم الزام به تنظیم سند اجاره اخذ کند
تنظیم سند اجاره ای یکی از خدمات آراز فرتاک معتبرترین موسسه حقوقی در تهران

صورت طرفین عقد اجاره (موجر یا مستاجر) میتوانند به طرفیت دیگری اقامه دعوا نموده و الزام طرف به تنظیم سند رسمی را بخواهند. 1- موردی که در قرارداد تعهد به تنظیم سند شده باشد و دیگری از این کار امتنا ع ورزد. 2- موردی که قانون تنظیم سند رسمی را لازم دانسته باشد مثل موارد مذکور در مواد 46 و 47 ثبت که ثبت اجاره نامه ضروری است. 3- مورد مذکور در ماده 9 قانون روابط موجر مستاجر مصوب سال 1356.

یکی از این اختلافات که می تواند منجر به دعوای حقوقی شود، امتناع موجر از تنظیم سند رسمی اجاره می باشد.

این دعوا زمانی مطرح می شود که موجر پس از توافق برعقد قرارداد اجاره، از تنظیم سند رسمی اجاره امتناع ورزد.

یا ممکن است که اجاره نامه تنظیم شده برای مدتی قبل بوده اما موجر نسبت به تمدید آن اقدام نکرده باشد.

در چنین مواردی مستاجر می تواند:

پس از ارسال اظهارنامه به موجر از طریق قانونی و قضایی و با کمک وکیل ملکی ، موجر را ملزم به تنظیم سند رسمی اجاره نماید.

برابر مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، کلیه قراردادهای اجاره اموال غیر منقول، می بایست به صورت رسمی ثبت شوند.

این ثبت الزامی است.

به همین جهت هر گاه قرارداد اجاره عادی، نسبت به ملکی تنظیم شود،

هر یک از مالک و یا مستاجر می توانند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره را در دادگاه صالح، طرح کنند.

تنظیم سند اجاره اوقافی:


در این خصوص باید گفت که طبق قاعده الحاکم ولی للممتنع، در موارد مشابه تنها راه حل مراجعه به دادگاه صالح جهت احقاق حق و تنظیم سند رسمی از آن طریق می باشد، لیکن باید کفت که طی مسیر در محاکم در خصوص دعاوی مختلف از جمله در خصوص تنظیم سند رسمی اجاره موقوفه دارای پیچیده گی های فراوانی است که از آن جمله می توان به لزوم شناخت طرف دعوا، موضوع خواسته، نحوه تهیه و تحصیل ادله و منضمات دادخواست تقدیمی، نحوه دفاع از دعوا و … اشاره نمود که این موضوع به دلیل متععد بودن جهات آن دارای وضعیت بغرنجی می باشد و حضور در کنار متخصصین ، متضمن پیشبرد امر در مسیر صحیح آن می باشد.

دادخواست الزام به تنظیم سند اجاره رسمی :


دعوای الزام به تنظیم اجاره‌نامه جزء دعاوی مشترک فی‌مابین موجر و مستأجر است. به دیگر سخن هرکدام از طرفین می‌توانند نسبت به طرح چنین دعوایی علیه همدیگر اقدام نمایند؛ لیکن از آنجا که تنظیم اجاره‌نامه رسمی با وجود مدرک رسمی دال بر تصرف و جواز آن برای مستأجر بیش از موجر اهمیت دارد و غالباً مستأجرین بیشتر تمایل به طرح این دعوا دارند دعوای الزام به تنظیم اجاره‌نامه رسمی را در حوزه دعاوی که از سوی مستأجر مطرح می‌شود مفصل‌تر بررسی می‌کنیم؛ ولی دعوای تعدیل اجاره‌بها که به مجوز ماده ۷ قانون مورد بحث از سوی هر دو طرف عقد اجاره قابل طرح است جزء دعاوی معمول موجر علیه مستأجر طرح خواهد شد.


سایر خدمات بهترین مرکز مشاوره حقوقی در تهران

مشاوره حقوقی تخلیه ملک
تنظیم سند رسمی ملک