02188962168                                مشاوره رایگان در این موسسه صورت نمی گیرد                  
موسسه حقوقی آرازفرتاک
تلفن موسسه حقوقی آرازفرتاک        ۸۸۹۶۲۱۶۸ ۰۲۱
(مشاوره با پرداخت هزینه )تعیین نوبت وارسال مدارک          ۰۹۱۹۷۳۶۴۰۳۵

تنظیم سند رسمی ملک

خلاصه

تنظیم سند رسمی:قانونگذار برای اسنادرسمی اعتبار واهمیت خاصی قائل است وامتیازات ویژه ای برای اسنادرسمی درنظرگرفته است ودرفرضی که درمعاملات وقراردادهای تنظیمی


توضیحات

تنظیم سند رسمی:قانونگذار برای اسنادرسمی اعتبار واهمیت خاصی قائل است وامتیازات ویژه ای برای اسنادرسمی درنظرگرفته است ودرفرضی که درمعاملات وقراردادهای تنظیمی فی مابین متعاملین تعهدات خودرا درقالب سندرسمی پیش بینی نمایند میتواند بدون مراجعه به محاکم دادگستری واز طریق دوایر اجرای اسنادرسمی  ادارات ثبت نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نماید وقانونگذار درماده 62 قانون احکام دائمی بودجه مصوب سال 1395 تاکید نموده که متعاملین عموم قراردادهای فرد ازجمله بیع،اجاره،قرض و...را برای تنظیم سند رسمی اقدام نمایند.تنظیم سند رسمی یکی از خدمات آراز فرتاک موسسه حقوقی تهران وکیل

تنظیم سندرسمی ملک


:اساساً ملک در کشور ما از اهمیت ویژه ای برخوردادر است ومردم به عنوان یک سرمایه مطمئن به آن نگاه میکنند واملاکی که دارای سندمالکیت هستند از امتیازات ویژه برخوردار هستند لذا باید برای کلیه اموال غیرمنقول درشقوق مختلف آن از جمله املاک مسکونی،زراعی،تجاری و...تنطیم سند رسمی ملک صورت گیرد وقانونگذار درماده 22 قانون ثبت فقط اشخاصی راکه اسامی آنها دردفتر املاک ثبت شده به عنوان مالک می شناسد.

تنظیم سند رسمی ملک توقیف شده


تنظیم سند رسمی ملک توقیف شده طبق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی ممنوع وآن سند قابل ابطال است
 

تنظیم سند رسمی برای اتباع خارجی


تنظیم سند  املاک غیر منقول برای اتباع بیگانه ممنوع است مگر اینکه تبعه خارجی طبق تصویب نامه هیات وزیران از وزارت امور خارجه تحت شرایط خاص مجوز اخذ نماید

تنظیم سند رسمی پیش فروش:


تنظیم سند رسمی پیش فروش  درقانون نحوه ی پیش فروش ساختمان پیش بینی شده است اما متاسفانه باتصویب این قانون درسال 1395تاکنون  بعلت عدم پیش بینی  زیرساخت های مربوط از جمله شناسنامه ساختمان اجرای آن به تعویق افتاده است.

تنظیم سند صلح سرقفلی:


منشأ سرقفلی ناشی از قرارداد است که این حق از طرف مالک ملک تجاری به اشخاص درقبال اخذ شی شخصی واگذار می شود وانتقال گیرنده به عنوان مالک منافع وحق سرقفلی شناخته  می
شود وباید تنظیم سندصلح سرقفلی برای این افراد  صورت گیرد.

تنظیم سند رسمی اجاره ای:


رقباتی که به نحوه اجاره به اشخاص واگذا می شود باید بصورت رسمی تنظیم شود تامالک وموجر  بااستفاده از مزایای سند اجاره رسمی و از طریق اجرای ثبت بدون مراجعه به محاکم
دادگستری مورد اجاره را بعداز انقضای مدت تخلیه وتحویل نماید ودر وصول اجور معوقه نیز از طریق قبوض اقساطی اقدام نمایند.
 

تنظیم سند رسمی خودرو:


خودرو به عنوان یک مال منقول درایران از ارزش واهمیت خاصی به عنوان یک سرمایه برخوردار است وسابقاً آشفتگی خاصی دراین حوزه وجود داشت اما با پیش بینی قانونگذار وتنظیم سند سبز در مراکز نقل وانتقال خودرو واختصاص املاک اختصاصی امورات این حوزه تنسیق شده استوتوصیه می شود بعداز تنظیم سند سبز خودرو حتما متعاملین باید در دفتراسنادرسمی حاضر و سند انتقال خودرو به نحو رسمی تنظیم نمایند.


تنظیم سند رسمی بدون استعلام


تنظیم سند رسمی بدون استعلام از اداره ثبت تخلف است  و دفاتر اسناد رسمی باید قبل از تنطیم سند از اداره ثبت استعلام نمایند.تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت موضوعیت دارد

تنظیم سند رسمی هبه


عقد هبه یکی از عقود معین در قانون مدنی است که قابلیت رجوع دارد و تنظیم سند رسمی عقد هبه تابع تشریفات مربوطه است

سایر وظایف مشاوره حقوقی در تهران

مشاوره حقوقی خلع ید
تنظیم سند اجاره ای
وکیل اوقاف