02188962168

سند اجاره اوقاف

خلاصه

در اراصی و املاک وقفی پیش شرط تصرف و استیفای منافع توسط اشخاص حقیقی و حقوقی اذن و اجازه ادارات اوقاف و متولیان وقف و واگذاری حقی در این گونه رقبات به اشخاص است .


توضیحات

سند اجاره اوقافی:
در اراصی و املاک وقفی پیش شرط تصرف و استیفای منافع توسط اشخاص حقیقی و حقوقی اذن و اجازه ادارات اوقاف و متولیان وقف و واگذاری حقی در این گونه رقبات به اشخاص است . طبق ماده ۱۱ آیبن نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف رقبات موقوفه باید از طریق مزایده و با حضور نماینده دادستان و نماینده اداره امور مالیاتی همان حوزه و به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار شود
در این واگذاری امکان اعطای حق احداث اعیان با رعایت کاربری مصوب منطقه وجود دارد و متقاضی باید حقوق موقوفه را پرداخت و با نظر کمیسیون مزایده سند اجاره با حق احداث اعیان و یا حق سرقفلی با اشخاص تنظیم میشود و این افراد بعد از احاث اعیان و اخذ پایان کار از شهرداری می توانند از طریق اداره ثبت منطقه و با استناد به ماده ۱۰۴ مکرر آیین نامه ثبت نسبت به اخذ سند مالکیت اعیان اقدام نمایند.

مشاوره اوقاف آراز فرتاک