02188962168

شورای عالی ثبت

خلاصه

شورای عالی ثبت :-طبق آیین نامه اجرایی اسناد لازم الاجرا این مرجع بالاترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی است


توضیحات

شورای عالی ثبت :
طبق آیین نامه اجرایی اسناد لازم الاجرا این مرجع بالاترین مرجع رسیدگی اداری  در امور ثبتی است 

  تشکیلات شورای عالی ثبت


1-شعبه مربوط به املاک
2- شعبه مربوط به اسناد هر یک از شهب مذکور از سه نفر که دو نفر از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه و مدیر کل ثبت املاک یا مدیر کل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدین توضیح که هر گاه موضوع مورد رسیدگی مربوط به ثبت املاک باشد عضو سوم مدیر کل ثبت املاک و هر گاه مربوط به ثبت اسناد باشد عضو سوم مدیر کل ثبت اسناد خواهد بود.

تعیین جلسات شورای عالی ثبت


تعیین جلسات شورایعالی ثبت به نظر رئیس سازمان ثبت به تناسب میزان کار میباشد و در جلسات شوری یک نفر از روسا یا کارمندان اداره ثبت به انتخاب رئیس سازمان به سمت منشی گری تعیین میشود اضافه مینماید که در هر جلسه از جلسات شورایعالی ثبت صورتجلسه ای مشتمل بر امور زیر تنظیم میشود :
1-اسامی حاضرین 2- موضوع طرح شده 3- نظر شورا 4- امضاء اعضای شورا حدود صلاحیت شورایعالی ثبت

1-حوزه صلاحیت شورایعالی ثبت تمام ایران است و آراء تام هیاتهای نظارت در سراسر ایرن در صورت قابل تجدیدنظر بودن برای تجدیدنظر به شورای مذکور فرستاده میشود .
2- تجدیدنظر از آراء غیر قطعی هیات نظارت .
3- ایجاد وحدت رویه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آرای هیاتهای نظارت متناقض یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را جهت رسیدگی و اعلام نظر به شورایعالی ثبت ارجاع مینماید .

ترتیب و صلاحیت رسیدگی در مواردی که رسیدگی به اختلافات و یا اشتباهات و یا تزاحم و تعارض اشخاص در تصرف از صلاحیت شورایعالی ثبت است اداره ثبت مربوطه با رسیدگی به اظهارات و مدارک طرفین و تحقیقات و معاینه محلی باید گزارش جامعی با نظریه خود تنظیم نموده به ضمینه پرونده ثبتی و اوراق مربوط به رسیدگی و تحقیقات برای طرح در شورا به اداره امور املاک ثبت ارسال دارد . اداره امور املاک به گزارشها و پیشینه های آن رسیدگی نموده و چنانچه نقایصی از حیث رسیدگی و تحقیقات مشاهده نماید اقدام لازم در رفع آن مینماید و پس از تکمیل رسیدگی گزارش امر را با نظریه خود بر قابل طرح بودن در شورایعالی ثبت یا قابل طرح نبودن نزد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک میفرستد تا در صورتی که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک لازم بداند کار در شورایعالی طرح گردد . در مواردی که آراء هیات نظارت باید در شورایعالی ثبت مطرح گردد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک برای تهیه گزارش و اظهار نظر یک نفر از روسا یا کارمندان ثبت را تعیین میکند . خاطر نشان میسازد در مواردی که اختلافات و اشتباهات در خصوص تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن با قانون باشد پس از تجدیدنظر خواهی از رای هیات نظارت اقدام به رسیدگی و تحقیقات لازمه و تنظیم گزارش و اظهار نظر به عهده اداره امور اسناد است . شورای عالی ثبت نسبت به اموری که طرح میشود چنانچه نقایصی در مقدمات طرح مشاهده نکند نظر خود را اظهار میدارد و وجود دعاوی در محاکم مانع رسیدگی نخواهد بود و در صورت مشاهده نقیصه دستور مقتضی خواهد داد و هر گاه موضوع را اساسا" خارج از صلاحیت شورا بداند رد میکند .

مشاوره حقوقی آراز فرتاک مشاوره مربوط به شورای عالی ثبت را به موکلین خود ارائه می دهد.

سایر خدمات موسسه حقوقی آرازفرتاک
مشاوره ثبتی هیئت نظارت
مشاوره ثبتی قانون تعیین تکلیف