02188962168                                مشاوره رایگان در این موسسه صورت نمی گیرد                  
موسسه حقوقی آرازفرتاک
تلفن موسسه حقوقی آرازفرتاک        ۸۸۹۶۲۱۶۸ ۰۲۱
(مشاوره با پرداخت هزینه )تعیین نوبت وارسال مدارک          ۰۹۱۹۷۳۶۴۰۳۵

قرارداد کار چیست و نمونه قرارداد

خلاصه

ابتدا انواع قرارداد کار وزارت کار را با هم مرور می‌کنیم و پس از آن، مهمترین نکات قانون کار یا قرارداد استخدام را بررسی خواهیم کرد.


توضیحات

انواع قرارداد کار

ابتدا انواع قرارداد کار وزارت کار را با هم مرور می‌کنیم و پس از آن، مهمترین نکات قانون کار یا قرارداد استخدام را بررسی خواهیم کرد.
 

قرارداد کار دائمی ( غیر موقت )

قرارداد کار دائم یا فرم قرارداد کار غیرموقت ، یک توافق نامه بدون زمان است. یعنی در بندهای فرم قرار داد کار هیچ نشانه‌ای در مورد موقتی بودن، وجود ندارد.
یکی از نکات مهم قرارداد کار وزارت کار این است که مطابق تبصره 2 ماده 7 قانون کار در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قراردادکار، دائمی محسوب می‌شود.


 

شرایط فسخ نمونه قرارداد انجام کار دائمی

مطابق ماده 21 قانون کار، قرارداد دائم با یکی از شرایط زیر به پایان می‌رسد:
فوت کارگر
بازنشستگی یا از کار افتادگی کامل کارگر
استعفای کارگر
اخراج موجه کارگر
دارد یک ماه به فعالیت خود ادامه دهد و در همان ابتدا استعفای خود را به صورت کتبی به کارفرما اعلام کند. در صورتی که حداکثر ظرف مدت 15 روز، استعفای خود را به صورت مکتوب به کارفرما اطلاع ندهد استعفای ایشان منتفی محسوب می‌شود و قرارداد قانون کار همچنان معتبر است. در این حالت، کارگر وظیفه دارد رونوشت استعفا و انصراف آن را به شورای اسلامی کارگاه (در صورت وجود) یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران تحویل دهد.
در مورد اخراج کارگر نیز باید توجه داشت که مطابق ماده 27 همین قانون، هرگاه کارگر در انجام وظایف خود کوتاهی کند و آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را حتی با وجود تدکرات کتبی نقض کند، کارفرما حق دارد علاوه بر مطالبات و حقوق عقب افتاده، به نسبت هر سال سابقه کار، معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به او پرداخت کند و قرارداد فسخ شود.

 

قرارداد کار موقت با مدت معین

پس از قرارداد کار دائم ، یکی دیگر از انواع قرارداد کار ، قرارداد کار موقت با مدت معین است.
ماهیت برخی کارها به شکلی است که برای آن، مدت مشخصی از طرف کارفرما مشخص می‌شود. اما مدت قرارداد قانون کار ، از سوی کارفرما و کارگر ، قابل تمدید است. لازم به ذکر است که تمدید قرارداد کاری به معنای تبدیل آن به کار دائم نیست مگر آن که طرفین در این مورد توافق کنند و به صراحت به دائمی بودن آن اشاره شود. عدم تمدید قرارداد کار هم بعد از پایان مدت آن امکان‌پذیر است. یعنی کارفرما موظف نیست که قرارداد را تمدید کند و به محض خاتمه قرارداد، وظایف قانونی طرفین تمام می‌شود.
قرارداد کار موقت با کار معین
ویژگی این نوع قراردادها، معین بودن عمل و نتیجه آن است و شرط زمان انجام عمل در آن، اهمیت کمتری دارد. اگرچه نوشتن مدت آن بهتر است تا از سوء استفاده‌های احتمالی جلوگیری شود و یک قرارداد مطمئن تنظیم گردد. نحوه پرداخت حق الزحمه در بخش شرایط توافق، ذکر می‌شود و با انجام کامل تعهدات و پرداخت حق الزحمه ، قرارداد نامه کاری موقت به پایان می‌رسد.


 

شرایط فسخ نمونه قرارداد انجام کار موقت

مطابق ماده 25 قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، هرگاه قرارداد کاری برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین امضاء شده باشد هیچ کدام از طرفین فرم قراردادکار ، به تنهایی حق فسخ آن را ندارند. اما به طور کلی شرایط پایان قراردادکار موقت یا قرارداد مدت معین یا قرارداد کار معین تا حد زیادی مشابه قرارداد کار دائمی است که در بالا، آن را توضیح دادیم. تنها نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد آن است که در این نوع از قراردادکار ، پس از پایان مدت نیز در صورت عدم تمدید قرارداد کار وزارت کار ، توافق نامه به پایان می‌رسد و اگر قرارداد کاری معین است پس از انجام کامل عمل، رابطه کارگری و کارفرمایی تمام می‌شود
 

نمونه قرارداد کار سه ماهه چیست (قرارداد آزمایشی اداره کار)

ماده 11 قانون کار اجازه داده است که کارفرما و کارگر مدتی را به عنوان دوره آزمایشی تعیین کنند. در میان مردم به آن، قرارداد آزمایشی اداره کار گفته می‌شود. امروزه، کارفرمایان زیادی، در ابتدای همکاری با کارگر، قرارداد آزمایشی اداره کار امضاء می‌کنند.

این دوره دارای خصوصیات زیر است:
دوره آزمایشی سه ماهه صرفاً مخصوص کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا است.
در صورت قطع رابطه کاری توسط کارفرما در دوره سه ماهه، ایشان موظف است تمام حقوق دوره آزمایشی را به کارگر پرداخت کند.
در صورت قطع رابطه کاری از طرف کارگر، کارگر فقط حق دریافت حقوق مدتی را دارد که کار کرده است و تمام حقوق قرارداد کار آزمایشی ، به ایشان پرداخت نمی‌شود.

 

نمونه قرارداد كار

بر اساس مفاد ماده دوم قانون کار جمهوری اسالمی ایران، این قرارداد کار بین ........... که در این قرارداد به 
اختصار»كارفرما« نامیده می شود و آقا / خانم : ............... فرزند .............. دارای شناسنامه شماره ............... 
صادره از .............. ساکن ...................................که از این پس »كارمند« نامیده میشود منعقد میگردد. تبصره: این قرارداد جهت کار موقت با توجه به بند )و( از ماده 10 قانون کار بین طرفین تنظیم گردیده است.

 

1 )مدت قرارداد :

مدت این قرارداد ................. ماه است که شروع آن از تاریخ................... و پایان آن تاریخ .............................. 
می باشد و محل انجام کار، واقع در دفتر مرکزی کارفرما به نشانی ........................................... می باشد. 
تبصره: ۳ ماه از ابتدای مدت این قرارداد جنبه آزمایشی دارد و در حین و پایان مدت مذکور چنانچه نحوه 
خدمت کارمند فوق الذکر مورد تایید کارفرما نباشد طبق مقررات قانون کار به این قرارداد خاتمه 
داده خواهد شد.

 

2 )موضوع قرارداد :

انجام خدمت در قسمت ..................................... شرکت می باشد و آقای / خانم ....................................... متعهد 
است که وظایف محوله را با رعایت مقررات و طبق شرح وظایف ابالغ شده به ایشان انجام دهد.

 

3 )ساعت كار :

ساعات کار شرکت معادل 44 ساعت کار در هفته می باشد و در صورت انجام کار اضافی با تایید کارفرما، 
طبق مقررات قانون کار مزایای اضافه کار به کارمند پرداخت خواهد شد. 44 ساعت کاری در هفته به شکل 
5 روز )از شنبه الی سه شنبه( 9 صبح الی 6 بعد از ظهر، چهار شنبه ها از 9 صبح الی 5 بعد از ظهر و پنج شنبه ها تعطیل می باشد.

 

 حق السعی:

4-1 )حقوق ماهیانه .................. ریال
4-2 )سایر مزایا:
تبصره: مالیات بر حقوق و مزایا و کسورات مربوط به حق بیمه تامین اجتماعی و سایر کسورات قانونی از 
دریافتی ماهانه کارمند کسر و خالص پرداختی از طرف کارفرما به نامبرده پرداخت خواهد شد.
5 )خانم/آقای ...................................... طی مدتی که برای شرکت کار می کنند حق استفاده از تعطیالت 
رسمی و مرخصی اسحقاقی سالیانه را بر اساس مقررات قانون کار دارا خواهند بود.
6 )این قرارد پس از پایان خدمت از سوی هر یک از طرفین قابل فسخ خواهد بود ولی در حین اجرای 
آن نیز با توافق طرفین و پرداخت حق سنوات معادل یک ماه آخرین حقوق ومزایای دریافتی در ازاء  هر سال خدمت می تو.ان این قرارداد را فسخ کرد مشروط بر اینکه این تصمیم یک ماه قبل به  طرف مقابل اعالم شده باشد. در صورت پایان یافتن مدت قرارداد نیز شرکت موظف است پاداش  پایان خدمت را معادل یک ماه آخرین حقوق دریافتی بازاء هر سال کار به کارمند بپردازد.
7 )خانم/آقای ..................................... با دریافت مبالغ مذکور هر گونه ادعای بعدی درمورد دریافت 
مزایای پایان قرارداد کار را از خود سلب نماید.
8 )اختالفات ناشی از اجرای این قرارداد، بدواً از طریق سازش بین طرفین حل و فصل و در صورت 
عدم سازش در مراجع حل اختالف مذکور در قانون کار حل و فصل خواهد شد.
9 )بقیه مواردی که در این قرارداد پیش بینی نشده باشد بر اساس قانون کار و سایر قوانین مربوطه 
خواهد بود.
این قرارداد در 9 بند و 3 تبصره در تاریخ .................... تنظیم و به امضاء طرفین رسید.
امضاکارفرما 
امضاکارمند

 

قرارداد کار

1 -مشخصات طرفین

کارفرما / نماینده کارفرما:
آقاي / خانم / شركت ........................... فرزشد ........................... شماره شناسنامه / شماره ثبت : ........................... به نشاني........................... :
كارگر: 
آقاي / خانم ........................... فرزند ........................... متولد ........................... شماره شناسنامه........................... شماره ملي . ........................... ميزان تحصيالت ........................... نوع و ميزان مهارت ........................... :به نشاني........................... :
2 -نوع قرارداد:
دائم □ موقت □ مدت قرارداد : ........................... كار معين□
3 -نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ایکه کارگر به آن اشتغال می یابد........................... :
4 -محل انجام کار ........................... :
5 -ساعت کار........................... :
6 -حق السعی:
الف : مزد ثابت / مبنا / روزانه / ساعتي ........................... ریال ) حقوق ماهيانه ........................... ریال)
 : حق مسکن
ج : بن كارگري
د : حق اوالد
7 -حقوق و مزایای کارگر : به صورت هفتگي / ماهانه به حساب شماره ........................... نزد بانک  ........................... شعبه ........................... توسط كارفرما یا نماینده وي پرداخت مي گردد .
8 -بیمه : به موجب ماده 148 قانون كار ، كارفرما مکلف است كارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی بيمه 
نماید .
9 -عیدی و پاداش ساالنه : به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش ساالنه كارگران 
شاغل در كارگاههاي مشمول قانون كار مصوب 6/12/1370 مجلس شوراي اسالمي به ازاي یک سال كار معادل 
شصت روز مزد ثابت / مبنا ) تاسقف نود روز حداقل مزد روزانه قانوني كارگران ( به عنوان عيدي و پاداش ساالنه 
به كارگر پرداخت مي شود . براي كار كمتر از یک سال ميزان عيدي و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه 
خواهد شد.
10 -حق سنوات یا مزایای پایان کار : به هنگام فسخ قرارداد یا خاتمه قرارداد كار حق سنوات ، مطابق 
قانون به كارگر پرداخت مي شود .
11 -این قرارداد در تاریخ : روز .......... ماه ........... سال ......... در چهار نسخه تنظيم مي شود كه یک نسخه  
نزد كارفرما ، یک نسخه نزد كارگر یک نسخه به تشکل كارگري ) در صورت وجود ( و یک نسخه نيز توسط 
كارفرما به اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي محل تحویل مي شود.
محل امضای کارفرما
 محل امضای کارگر


موسسه حقوقی آرازفرتاک بهترین موسسه حقوقی در تهران  به شماره ثبت  42395 می باشد.  که از حاذق ترین ومعتبرترین در بخش های حقوق تجارت بین الملل و حقوق و دعاوی ملکی،دعاوی حقوقی،دعاوی کیفری و... به ارائه خدمات مشاوره حقوقی و مشاوره املاک و وکالت ( وکیل دعاوی حقوقی ،وکیل دعاوی ملکی،وکیل دعاوی کیفری و...) به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی می پردازد.این موسسه  حقوقی در زمینه های تجارت الکترونیک، حقوق استارتاپ ها و شرکت ها، قانون مالکیت معنوی و اموال و مالکیت ، خدمات حقوقی به شرکت های دانش بنیان می تواند به شما عزیزان مشاوره دهد
به طور حتم یک وکیل پایه یک دادگستری به تنهایی قادر نیست در تمامی حوزه های  حقوقی خدمت رسانی کند و راهنمایی تخصصی به همه موکلان خود بدهد لذا در یک موسسه حقوقی جمعی از وکلا حاضر می شوند و  هریک به طور تخصصی و همچنین گاها به صورت جمعی در موارد مختلف به کارشناسی می پردازند .
تاسیس موسسات حقوقی ، اقدامی مثبت ، سنجیده شده و کارشناسانه است چرا که خدمت رسانی در این موسسات با محوریت خود جمعی و کار گروهی متخصصان انجام می شود و قطعا بهره گیری از چندین فرد با تجربه و موفق و همکاری این افراد نتیجه ای مطلوب تر از کار انفرادی به همراه دارد .