02188962168

تعیین تولیت

مشاور حقوقی تعییت تولیت :تولیت سمت و عنوانی است که در موقوفات عام وخاض موضوعیت دارد وآن زمانی است که شخصی قصد و تصمیم خود را مبنی بر وقفیت یک رقبه با نیت خاص عملی و وقف نامه (رسمی یا عادی) تنیظیم میکند
خلاصه

مشاور حقوقی تعییت تولیت :تولیت سمت و عنوانی است که در موقوفات عام وخاض موضوعیت دارد وآن زمانی است که شخصی قصد و تصمیم خود را مبنی بر وقفیت یک رقبه با نیت خاص عملی و وقف نامه (رسمی یا عادی) تنیظیم میکند


توضیحات

مشاور حقوقی تعییت تولیت :تولیت سمت و عنوانی است که در موقوفات عام وخاض موضوعیت دارد وآن زمانی است که شخصی قصد و تصمیم  خود را مبنی بر وقفیت یک رقبه با نیت خاص عملی و وقف نامه (رسمی یا عادی) تنیظیم میکند و برای اداره این شخصیت حقوقی (ماده ۳ قانون اوقاف )میتواند شخص یا اشخاصی را تعیین کند شخص یا فرد ی که بر این اساس تعیین میشود متولی نام دارد و این متولی انواع متعددی دارد 

مشاوره حقوقی تعیین تولیت یکی از خدمات مشاوره اوقاف آرازفرتاک

انواع تعیین تولیت


ا)متولی منصوص 
۲)متولی غیر منصوص 
از نظر نحوه اداره موقوفه :
۱)متولی انفرادی 
۲)متولی اشتراکی 
مرجع تعیین متولی :
۱)شخص واقف
۲)شعبه حقوقی اداره تحقیق اوقاف 
۳)دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال موقوفه

متولی وقف کیست


طبق ماده 75 قانون مدنی ، تولیت به معنای اداره کردن امور موقوفه است . امور موقوفه یعنی کارهایی که مربوط به وقف و مال وقفی است . بنابراین ، کسی که عهده دار تولیت است ، متولی نامیده می شود .

متولی وقف در واقع مدیر امور مال موقوفه است که از طرف واقف تعیین می شود و در انجام امور مربوط به آن ، دارای وظایف و اختیارات متعددی است . بر اساس ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف ، متولی در حکم امین مال موقوفه است و در صورتی که عملی تصمیمی برخلاف مصلحت و منفعت مال موقوفه بگیرد ، مسئول خواهد بود  

همچنین واقف این اختیار را دارد که برای متولی شرایط و ویژگی هایی را تعیین کند . لازم به ذکر است  که امور مربوط به مال موقوفه گاهی توسط یک متولی انجام می شود و در صورتی که واقف بیش از یک متولی انتخاب کرده باشد ، اداره امور موقوفه توسط چند متولی صورت می گیرد .

سایر خدمات موسسه حقوقی آرازفرتاک
سند اجاره اوقاف
مشاوره حقوقی وقفیت