02188962168                                مشاوره رایگان در این موسسه صورت نمی گیرد                  
موسسه حقوقی آرازفرتاک
تلفن موسسه حقوقی آرازفرتاک        ۸۸۹۶۲۱۶۸ ۰۲۱
(مشاوره با پرداخت هزینه )تعیین نوبت وارسال مدارک          ۰۹۱۹۷۳۶۴۰۳۵

مشاوره حقوقی سرقت

مشاوره حقوقی سرقت شرایط و ضوابط سرقت حدی دقیقا از شرع انور و فقه امامیه اخذ شده است اگر سرقتی فاقد یک یا چند مورد از شرایط حدی نباشد سرقت تعزیزی محسوب میشود
خلاصه

مشاوره حقوقی سرقت-شرایط و ضوابط سرقت حدی دقیقا از شرع انور و فقه امامیه اخذ شده است اگر سرقتی فاقد یک یا چند مورد از شرایط حدی نباشد سرقت تعزیزی محسوب میشود


توضیحات

سرقت چیست؟ 


سرقت به معنای ربودن مال دیگری بدون اطلاع صاحب مال می باشد. آنچه به این عمل عنوان جرم می دهد پنهانی و مخفیانه بودن ارتکاب این جرم است. یعنی سارق تمام سعی خود را می نماید تا مال را به دور از چشم صاحب مال تصاحب نماید و مورد شناسایی نیز واقع نشود.

 

 انواع سرقت


سرقت در قانون مجازات اسلامی بر دو نوع است:
سرقت حدی
سرقت تعزیری
 

۱- سرقت حدی


سرقت حدی به سرقتی گفته می شود که جهت ارتکاب آن در شرع مجازات در نظر گرفته شده است. سرقت حدی سرقتی است که شرایط وقوع آن، مجازات و کم و کیف آن در شرع بیان شده است. در این نوع از سرقت حدالهی جاری می شود و قاضی محکمه نمی تواند مجازات را کم و زیاد نماید.
 

٢- سرقت تعزیری


سرقتی که واجد ویژگی های سرقت حدی نباشد، سرقت تعزیری است، اغلب سرقت هایی که در حال حاضر در جامعه در حال وقوع است از نوع سرقت تعزیری است. سرقت تعزیری سرقتی است که قاضی محکمه می تواند بین حداقل و حداکثر مجازات تعیین شده، مجازات تعیین نماید. البته سرقت تعزیری نیز دارای ٣ نوع می باشد که عبارتند از:
سرقت تعزیری ساده
سرقت تعزیری مشدد
سرقت رایانه ای
 

سرقت تعزیری مشدد


سرقت مشدد (سرقت های خاص)چند نوع است؟
سرقت مقرون به آزار یا تهدید
سرقت مسلحانه گروهی در شب
سرقت از بانک ها صرافی ها
سرقت آثار فرهنگی

 

تمام شرایط سرقت مشدد مقرون به آزار و تهدید چیست:


در تحقق این جرم شدت آزار شرط نیست حتی وارد کردن یک صدمه جزئی مثل هول دادن هم آزار محسوب می گردد.
منظور آزار حتما ایراد جراحت نیست هر عمل اذیت کننده ای آزار است
نکته مهم: آزار و اذیت باید حین سرقت باشد نه قبل آن نه بعد آن یعنی حین عمل ربودن مثلا کسی مالی را بدزدد و بعد کسی را اذیت کند مشمول این ماده نمی شود.
حتما لازم نیس به شخص صاحب مال آزار وارد شود. تمام اشخاصی که در محل سرقت هستند اگر آزار ببینند سرقت مشدد همراه با ازار است.

 

مجازات سرقت مقرون به آزار:


ماده سرقت مقرون به آزار:طبق ماده۶۵۲ کتاب پنجم قانون تعزیرات هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد یا سارق مسلح باشد،به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود و اگر جرحی واقع شود علاوه بر مجازات جرح به  حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم میگردد
 

راهزن کیست؟راهزنی یعنی چه؟قطع طریق یعنی چه


مجازات راهزنی:
راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح میبرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها می شوند محاربند و به مجازات محارب یعنی یکی از چهار مورد زیر محکوم می شوند:
اعدام
صلب
قطع دست راست و پای چپ
نفی بلد (تبعید)

تمامی نکات و ویژگی های راهزنی:


برای ترساندن مردم حتما باید سلاح را نشان داد ولی پر یا خالی بودن ان موضوعیت ندارد
انجام سرقت شرط نیس مهم سلب امنیت مردم است
مکان این جرم حتما راه ها و شوارع است
ذکر راهزنان سارقان قاچاقچیان به طور جمع به معنی این نیست که حتما باید چند نفر باشند.حتی یک راهزن یا سارق نیز مشمول ماده است.

عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت


عنصر قانونی جرم سرقت
عنصر مادی جرم سرقت
عنصر معنوی جرم سرقت

 

عنصر قانونی جرم سرقت


عنصر قانونی به معنای جرم انگاری قانون گذار درباب موضوعی است که از نظر جامعه  مزموم شمرده می شود. جرم سرقت به جهت فراوانی مصادیق آن مواد بیشتری از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده است.

۱- عنصر قانونی سرقت حدی


عنصر قانونی جرم سرقت حدی در مواد٢۶٧، ٢۶٨، ٢٧٨مورد جرم انگاری قرار گرفته است.

٢- عنصر قانونی سرقت تعزیری ساده


عنصر قانونی جرم سرقت ساده در ماده ۶۶۱قانون مجازات اسلامی( تعزیرات) جرم انگاری شده است.
سرقت ساده به سرقتی گفته می شود که در مصادیق مقرر شده با عنوان سرقت مشدد توسط قانون گذار جای نگیرد.

٣- عنصر قانونی سرقت تعزیری مشدد


قانون گذار مصادیق متعدد سرقت تعزیری مشدد را مورد جرم انگاری قرار داده است و مواد۶۵۱تا ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی( تعزیرات) را به این موضوع اختصاص داده است.

۴- عنصر قانونی سرقت رایانه ای


ماده ۱٢ قانون جرایم رایانه ای  سرقت رایانه ای را بیان داشته است و جهت ارتکاب این عمل ضمانت اجرای کیفری برای مرتکب در نظر گرفته شده است.

 

عنصر مادی جرم سرقت


عنصر مادی به معنای انجام عملی است که به وسیله آن عمل مجرمانه انجام می گیرد. در جرم سرقت ربایش مال عنصر مادی این جرم است که ممکن است ربایش به اشکال مختلف و در شرایط های متفاوت انجام گیرد.
جرم سرقت به صورت فعل واقع می شود و ترک فعل نمی تواند عنوان سرقت و ربودن داشته باشد. سارق بایستی مال دیگری را با انجام فعلی برباید.

 

عنصر معنوی جرم سرقت


عنصر معنوی به معنای قصد و نیت مجرمانه در انجام عمل می باشد. در جرم سرقت چنانچه رباینده با قصد و نیت تصاحب مال دیگری و با علم به اینکه مالی متعلق به او نیست و متعلق به دیگری است آن را تصاحب نماید. عنصر معنوی جرم سرقت شکل می گیرد.
نتیجه: جهت وقوع جرم سرقت لازم است که عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت در کنار یکدیگر جمع باشند، در غیر این صورت جرم مزبور شکل نمی گیرد.

 

با انواع سرقت تعزیری آشنا شوید


انواع سرقت در قانون مجازات پیشبینی شده است در حال حاضر در جامعه سرقت های تعزیری که شیوع بیشتری دارند عبارتند از:

 

سرقت مسلحانه


گاهی سارق در ربودن مال دیگری از سلاح اعم از سلاح گرم یا سرد استفاده می نماید و یا اینکه بدین وسیله مالک مال را مورد اذیت و آزار نیز قرار می دهد. در واقع در پیشبرد هدف خویش از سلاح و اذیت و آزار نیز بهره می برد. لازم به ذکر است که در تحقق این جرم میزان شدت اذیت و آزار اهمیت ندارد و حتی نواختن یک سیلی ساده نیز مصداق اذیت و آزار شمرده می شود.

 

سرقت مسلحانه در شب


یکی از مصادیق سرقت مشدده که قانون گذار در قانون پیش بینی نموده است سرقت گروهی مسلحانه در شب می باشد که شرایط خاص خود را دارد و قانون گذار چنین مقرر کرده است که چنانچه افرادی سیاهی شب و سکوت حاصل در شب را برای سرقت خویش در نظر گیرند و در این میان به صورت گروهی و یا مسلحانه نیز وارد عمل شوند مجازات مشدده ای در انتظار آنان خواهد بود.

 کیف زنی و جیب بری


کیف زنی و جیب بری یکی دیگر از مصادیق سرقت مشدد تعزیری است که سارق از شلوغی مکان های عمومی جهت جیب بری و یا از خلوتی برخی از مکان های عمومی جهت کیف زنی استفاده می نماید این عمل در قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۵٧ پیشبینی شده است.

 

سرقت مسلحانه از بانک، صرافی، جواهرفروشی


مکان های مزبور به لحاظ اینکه پول نقد و طلا و جواهر در آن ها مسلما به وفور وجود دارد، مکان های منتخب سارقان جهت سرقت نیز می باشند.
قانون گذار در ماده واحده تشدید مجازات مسلحانه مصوب ۱٣٣٨ ناظر به سرقت از بانک ها، صرافی ها، جواهرفروشی ها و سایر مکان هایی که در آن ها پول نقد و اجناس قیمتی  وجود دارد ، است. و برای مرتکبین چنین اعمالی مجازات مشدده با توجه به نتیجه مجرمانه ای که از عمل آنان حاصل می شود در نظر گرفته شده است.

سرقت گوشی


سرقت گوشی تلفن همراه در حال حاضر با بالا رفتن قیمت گوشی شیوع بی شماری یافته است البته قصد سارقین در سرقت گوشی متفاوت است، گاهی سارقین به جهت فروش گوشی همراه اقدام به سرقت آن می نمایند و گاهی نیز با هدف سوء استفاده جهت ارتکاب سایر جرایم دست به این عمل می زنند که مورد دوم بسیار شایع و دردسر ساز می باشد.
از این رو لازم است پس از وقوع جرم سرقت گوشی به سرعت مراتب قانونی آن طی گردد.

 سرقت علمی/ادبی-دستبرد فکری-ایده دزدی-محتوا دزدی:


کپی ،انتشار و استفاده آثار ادبی بدون تغییر و بدون اجازه صاحب اثر نه فقط مقاله بلکه ایده، تصویر، عکس، جدول و… بدون اجازه صاحب آن.
سرقت ادبی :
کپی،استفاده یا انتشار اثار ادبی بدون ذکر مرجع آن.


سرقت اسناد: 

سرقت نوشته‌ها، اسناد، اوراق، دفاتر یا مطالب مندرج در دفاتر ثبت و ضبط دولتی که در ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی آمده و مجازات آن ۶ ماه تا دو سال حبس است.

سرقت توسط امانت‌دار:

 به موجب مادۀ ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی اگر ربودن توسط امانت‌دار یا مستحفظ اسناد مذکور واقع شود مرتکب به سه تا ده سال حبس محکوم می‌شود.
از بین بردن مهر: به موجب مادۀ ۵۴۶ قانون مجازات اسلامی در صورتیکه شخص مهر یا پلمپ را محو کند یا بشکند و یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید، به حداکثر مجازات وارده در موارد مذکور (۲ سال یا ۱۰ سال) محکوم می‌شود.

سرقت اموال تاریخی و فرهنگی: 

طبق مادۀ ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی برای اینکه این جرم اتفاق بیافتد باید دو شرط داشته باشد: اول آن که شخص قصد سرقت اشیای تاریخی را داشته باشد و دوم اینکه سرقت از موزه، نمایشگاه، اماکن تاریخی و… صورت گرفته باشد که تحت حفاظت یا نظارت دولت است.

سرقت اسناد دفاتر ثبت و ضبط نیرو‌های مسلح

سرقت نوشته‌ها، اسناد، اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط نیرو‌های مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاص سپرده شده است توسط نظامیان که طبق مادۀ ۹۱ قانون مذکور میزان مجازات آن حبس از ۲ تا ده سال است و بنابر تبصرۀ مادۀ مذکور چنانچه امانت‌دار یا مستحفظ مرتکب جرم موفق شود به حبس از ۳ تا ۱۵ سال محکوم می‌شود.

سرقت توسط نظامیان         

اما اگر نیرو‌های مسلح مرتکب جرم سرقت شوند چه مجازاتی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است:
مواد ۸۸ تا ۹۲ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح به این سوال پاسخ داده است:
۸۸- هر نظامی که اسلحه و مهمات و مواد منفجره متعلق به دولت یا در اختیار دولت را سرقت نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
۸۹- هر نظامی که وسائل و لوازم نظامی (غیر ازسلاح و مهمات و مواد منفجره) و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آنچه در اختیار نیرو‌های مسلح است را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌گردد.
۹۰- هر گاه بزه‌های ارتکابی مذکور در مواد (۸۸) و (۸۹) این قانون در موقع اردوکشی یا ماموریت آماده باش رزمی یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی باشد یا سرقت آن در ماموریت محوله یگان، موثر و در آن ایجاد اخلال نماید و یا یک یا چند نفر از آنان درحین سرقت حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند یا حرز را شکسته باشند مرتکبان به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردند.
۹۱- هر نظامی بعض یا کل نوشته‌ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط نیرو‌های مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسما مامور حفظ آن‌ها هستند سپرده شده را برباید به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
ماده ۹۲ –هرگاه بزه‌های فوق موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) ویا شکست جبهه اسلام گردد، مرتکب به مجازات محارب محکوم می‌شود.
زمان و موقعیت وقوع سرقت، مسلح بودن سارقین و یا هتک حرز           
مادۀ ۹۰ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح که میزان مجازات آن حبس از ۳ تا ۱۵ سال است.


سرقت یا مفقود شدن پلاک خودرو(وظیفه مالک  در قبال سرقت خودرو):

طبق ماده ۷۲۲ از کتاب تعزیرات:چنانچه وسیله موتوری یا پلاک ان سرقت یا مفقود شود شخصی که وسیله در اختیار یا تصرف او بوده است اعم از مالک یا متصرف  پس از اطلاع مکلف است بلا فاله مراتب را به نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام کند.متخلف به جزای نقدی پانصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم می گردد.

 راه های اثبات جرم سرقت

سرقت یکی از جرایم کیفری است که در اثبات آن به ادله اثبات جرم کیفری نیاز است. از جمله ادله اثبات جرم سرقت عبارتند از:
اقرار
شهادت شهود
علم قاضیسایر خدمات موسسه حقوقی سرای عدل
مشاوره خیانت در امانت
مشاوره زورگیری