02188962168

مشاوره حقوقی سرقت

مشاوره حقوقی سرقت شرایط و ضوابط سرقت حدی دقیقا از شرع انور و فقه امامیه اخذ شده است اگر سرقتی فاقد یک یا چند مورد از شرایط حدی نباشد سرقت تعزیزی محسوب میشود
خلاصه

مشاوره حقوقی سرقت-شرایط و ضوابط سرقت حدی دقیقا از شرع انور و فقه امامیه اخذ شده است اگر سرقتی فاقد یک یا چند مورد از شرایط حدی نباشد سرقت تعزیزی محسوب میشود


توضیحات

جرم سرقت:
سرقت حدی
سرقت تعزیری 
شرایط و ضوابط سرقت حدی دقیقا از شرع انور و فقه امامیه اخذ شده است اگر سرقتی فاقد یک یا چند مورد از شرایط حدی نباشد سرقت تعزیزی محسوب میشود
سرقت های مستوجب مجازات حد:
 سرقت های زیر  از نوع سرقت حدی محسوب می شود:

سرقت ساده مستوجب حد
سرقت مسلحانه
سرقت مستوجب حد مشدد
سرقت های مستوجب مجازات تعزیر
راهزنی
سرقت های مستوجب مجازات تعزیر
سرقت تعزیرساده
سرقت تعزیری مشدد
سرقت توسط کسی که امانت دار می باشد
عنف مهر
سرقت اسناد
سرقت سمحانه با اذیت
سرقت اموال تاریخی و باستانی و
سرقت مسلحانه با حتک هرز
سرقت دسته جمعی
سرقت اسناد دفاتر ثبت و همچنین ضبط نیروهای مسلح
سرقت اموال نظامی توسط نظامیان
مجازات
سایر خدمات موسسه حقوقی سرای عدل
مشاوره خیانت در امانت
مشاوره زورگیری