02188962168

دعاوی اوقاف | بهترین وکیل دعاوی اوقاف

خلاصه

در قانون مدنی از ماده ۵۵ راجع به وقف و ارکان آن و نحوه ی تحقق عقد وقف .... صحبت شده است اما در قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف نیز به این مو ضوع پرداخته شده است


توضیحات

طبق ماده ۳ قانون اوقاف هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی موقوفه است و متولی یا اداره اوقاف نماینده ان محسوب می شود

قوانین وقف در دعاوی اوقاف


قـانون راجع به دعـاوی بین اشخـاص و اداره اوقـاف

قـانون اوقـاف 1328

قـانون اجـازه فـروش امـلاک زراعتـی و قنوات موقـوفـه

قانون الغای قانون اجازه فروش املاک زراعتی و قنوات موقوفه

آییـن‌نـامه شـورای عالـی اوقـاف

قـانون اجازه تبدیـل به احـسن و واگـذاری دهـات و مـزارع موقوفـه عام به زارعین صاحب نسق

آیین‌نامه قانون اجازه تبدیل به احسن واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق

قـانون اوقـاف 1345

لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد

لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای مرکزی اوقاف

قـانون تشـکیلات و اخـتیارات سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه

آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریـه

دستورالعمل مربوط به تعاریف و اصطلاحات مندرج در آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه

آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

آیین‌نامه نحوه انتخاب و برکناری شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی و موقوفات

آیین‌نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه

آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی

طرح توجیه ادارات اوقاف و امور خیریه در رابطه با متولیان موقوفات

آرازفرتاک مشاوره شهرداری بهترین مشاوره حقوقی در تهران  

نمونه دعاوی اوقاف و شهرداریدعوی الزام به تنظیم سند رسمی مورد اجاره وقفی
دعوی در معامله اعیانی املاک دارای عرصه وقفی
دعوی اثبات وقفیت املاک و اراضی ثبت شده
دعوی اثبات تولیت 
دعوی  اعتراض به رای کمیسون ماده دو 
دعوی اعتراض به  آرا صادره از شعب  تحقیق سازمان اوقاف​
دادخواست الزام به صدور پروانه ساختمانی
دادخواست ابطال ماده صد 
دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده ۷۷

دعوی ابطال سند اجاره
دعوی ابطال سند اعیان


سایر خدمات آراز فرتاک موسسه حقوقی تهران وکیل
مشاوره حقوقی خلع ید
تنظیم سند اجاره ای