02188962168

تغییر کاربری اراضی کشاورزی یا زراعی

خلاصه

تغییر کاربری زمین زراعی :طبق قانون منع تغییر کاربری اراضی کشاورزی مصوب سال ۷۴ واصلاحی بعدی آن هر گونه تغییر ارارضی کشاورزی ممنوع است


توضیحات

تغییر کاربری زمین زراعی :طبق قانون منع تغییر کاربری اراضی کشاورزی مصوب سال ۷۴ واصلاحی بعدی آن هر گونه تغییر ارارضی کشاورزی ممنوع است

مصادیق تغییر کاربری زراعی :


 موضوع ماده 10قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی17شهریور 1395
دستورالعمل تعیین مصادیق تغییرکاربری غیرمجاز موضوع ماده 10قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی
دستورالعمل تعیین مصادیق تغییرکاربری غیرمجاز موضوع ماده 10قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها مصوب 1/8/1385 مجلس شورای اسلامی (موضوع ماده 11تصویب نامه 59879/ت37110 مورخ 19/4/86 هیئت وزیران)

مشاوره حقوقی آرازفرتاک مشاوره تغییر کاربری را به موکلین خود ارائه می دهد.

اقدامات ذیل درصورتیکه دراراضی زراعی وباغهای موضوع قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها وبدون رعایت ضوابط ومقررات مربوطه واخذ مجوز از کمسیون تبصره 1 ماده1 ویا موافقت سازمان کشاورزی درقالب طرحهای تبصره 4 الحاقی قانون مذکور حسب مورد صورت گیرد ومانع از تداوم تولید وبهره برداری واستمرارکشاورزی شود به عنوان مصادیق کاربری غیر مجاز تلقی میگردد
برداشت یاافزایش شن وماسه.
ایجاد بنا وتاسیسات.
خاکبرداری وخاکریزی.
گودبرداری .
احداث کورهای اجر وگچ پزی.
پی کنی .
دیوارکشی راضی .
دپوی زباله. نخاله ومصالح ساختمانی .شن وماسه وضایعات فلزی .
ایجاد سکو.نتگاهای موقت.
استقرارکانکس والاچیق.
احداث جاده وراه.
دفن زبله های صنعتی .
رهاکردن پساب های وحدهای صنعتی .فاضل ابهای شهری .ضایعات کارخانجات.
لوله گذاری .
عبور شبکه های برق.
انتقال وتغییر حقابه اراضی زراعی وباغها به سایر اراضی وفعالیتهای غیر کشاورزی .
سوزاندن. قطع وریشه کنی وخشگ کردن باغات به هر طریق.
مخلوط ریزی وشن ریزی.
احداث راه اهن وفرودگاه .
احداث پارک وفضای سبز
پیست های ورزشی.
استخرهای ذخیره اب غیر کشاورزی .
احداث پارکینگ مسقف وغیر مسقف.
محوطه سازی (شامل سنگفرش واسفالت کاری. جدول گذاری.سنگ ریزی وموارد مشابه)
صنایع تبدیلی وتکمیلی وغذایی وطرحهای موضوع تبصره4 فوقالذکر.
صنایع دستی .
طرهای خدمات عمومی
طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی-استانی)

سایر خدمات موسسه حقوقی آرازفرتاک
مشاوره حقوقی تغییر کاربری اراضی شهری