02188962168
موسسه حقوقی آرازفرتاک
تلفن موسسه حقوقی آرازفرتاک        ۸۸۹۶۲۱۶۸ ۰۲۱
تعیین نوبت وارسال مدارک          ۰۹۱۹۷۳۶۴۰۳۵

خیانت درامانت طبق قانون تجارت :

خیانت درامانت طبق قانون تجارت :
خلاصه

خیانت در امانت طبق ماده ۳۴۹، ۳۵۹ و ۴۴۰ قانون تجارت-ماده 370 خیانت در امانت قانون تجارت-دادسرا و دادگاه صلاحیت‌دار در جرم خیانت در امانت-خیانت در اموال دزدی قانون تجارت

18 8 99

 به طور کلی با مفهموم ساده امانت وخیانت درامانت اشنا میشویم:

مفهوم ساده امانت را اکثریت عموم مردم می‌دانند  یعنی  شخصی چیزی را به کسی بدهد که آن را نگه دارد؛ و مورد امانت آن چیزی است که برای حراست از آن به دیگری سپرده شده است.
یا گفته میشود شخصی مال یا چیزی را به کسی می‌دهد که به یک نحو معینی از آن مصرف کند، مثلاً مالی به او می‌دهد که به دیگری برساند دراین صورت  با امانت و مفهوم آن به خوبی آشنا شدیم و لیکن خیانت در امانت مفهومی چندگانه دارد؛ زیرا مردم عادی تعبیر و تفسیری از آن دارند و حقوقدانان تعریف و تفسیر دیگر و ممکن است جامعه شناسان یا نظامیان نیز تعاریف دیگر از مفهوم خیانت در امانت داشته باشند.

در قانون تجارت هرگاه که شخصی، سند تجاری مانند: چک، سفته و … را به شخصی امانت بدهد. به دست او بسپارد و امین به وسیله این اسناد خیانت کند، مورد پیگیری قانونی قرار می گیرد و خیانت در تجارت محسوب می شود.موسسه حقوقی آراز فرتاک مشاوره حقوقی خیانت در امانت را به موکلین خود ارائه می دهد.
به عنوان مثال اگر شخصی خانه ای را اجاره کند و چکی را به عنوان ضمانت اجاره نزد موجر گذاشته باشد، بعد از تخلیه منزل استجاری، موجر باید چک را به صاحبش بازگرداند، در غیر اینصورت و استفاده دیگر از چک به منزله جرم خیانت در امانت محسوب می شود و مورد بررسی قانونی قرار می گیرد

طبق ماده ۳۴۹، ۳۵۹ و ۴۴۰ قانون تجارت گفته میشود:


 به ترتیب هرگاه دلال و حق العمل کار و مدیر تصفیه متناقض با وظایف قانونی خود عمل نمایند، خائن به امانت شناخته خواهند شد نیز بر طبق قانون به عنوان خائن به امانت مجازات خواهند شد ونیز  مادة ٣۴٩ قانون تجارت مصوب ۱٣۱۱ در مورد دلال مقرر مي­دارد: "اگر دلال برخلاف وظيفه خود نسبت به كسي كه به او مأموريت داده به نفع طرف ديگر معامله اقدام نمايد و يا برخلاف عرف تجارتي ‌محل از طرف مزبور وجهي دريافت و يا وعده وجهي را قبول كند مستحق اجرت و مخارجي كه كرده نخواهد بود به علاوه محكوم به مجازات مقرر ‌براي خيانت در امانت خواهد شد."

ماده 359 خیانت در امانت قانون تجارت


همچنین به موجب ماده ٣۵٩ به بعد قانون تجارت: هر حق العمل کاري که در اجراي وظيفه قانوني خود به ضرر "آمر" و از روي سوءنيت معامله­اي انجام دهد، مستوجب مجازات خيانت در امانت خواهد بود. 

ماده 370 خیانت در امانت قانون تجارت


مادة ٣٧۰قانون تجارت مقرر مي­دارد: "اگر حق‌العمل‌كار، نادرستي كرده و مخصوصاً در موردي كه به حساب آمر قيمتي علاوه بر قيمت خريد و يا كمتر از قيمت فروش محسوب ‌دارد مستحق حق‌العمل نخواهد بود، به علاوه در دو صورت اخير آمر مي‌تواند حق‌العمل‌كار را خريدار يا فروشنده محسوب كند.

تبصره - دستور فوق مانع از اجراي مجازاتي كه براي خيانت در امانت مقرر است نيست."

ماده 440 خیانت در امانت قانون تجارت


مطابق مادة ۴۴۰ قانون تجارت در نقاطي که اداره تصفيه تشکيل نشده است دادگاه ضمن حکم ورشکستگي، يک نفر را به سمت مديريت تصفيه تعيين مي­کند ودرهمین راستا  مطابق مادة ۵۵۵ قانون تجارت: "اگر مدير تصفيه در حين تصدي به امور تاجر ورشكسته وجهي را حيف و ميل كرده باشد به مجازات خيانت در امانت محكوم خواهد‌شد."

خیانت در اموال دزدی قانون تجارت:


در بعضی مواقع، بازگرداندن مالی به صاحب اصلی آن خیانت در امانت محسوب نمی شود. به عنوان مثال اگر سارقی، مال به سرقت برده شده را به شخصی امانت بدهد و آن شخص مال را به صاحب اصلیش باز گرداند، خائن به حساب نمی آید.

ونیز طبق ماده ٣۴٩ قانون تجارت:


اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او ماموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی‌محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به علاوه محکوم به مجازات مقرر‌برای خیانت در امانت خواهد شد.

ماده ۳۷۰ قانون تجارت  مقرر میدارد: “اگر حق‌العمل‌کار، نادرستی کرده و مخصوصاً در موردی که به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب ‌دارد مستحق حق‌العمل نخواهد بود، به علاوه در دو صورت اخیر آمر می‌تواند حق‌العمل‌کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.
تبصره – دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست.

سایر مقالات مرتبط: خیانت در امانت چیست
نمونه رای وحدت خیانت در امانت چک

 

دادسرا و دادگاه صلاحیت‌دار در جرم خیانت در امانت:


دادگاهی صلاحیت رسیدگی دارد که جرم در محدوده صلاحیتی آن به وقوع پیوسته باشد مثلاً اگر شخصی یک قطعه فرش را به آقای ... در تهران امانت دهد و آقای ... فرش را در شهر اصفهان به فروش برساند، دادگاه اصفهان صلاحیت رسیدگی را دارد چون جرم خیانت در امانت در اصفهان به وقوع پیوست.

 

موسسه حقوقی آرازفرتاک  به شماره ثبث  در تهران تاسیس شده  که از حاذق ترین ومعتبرترین در بخش های حقوق تجارت بین الملل و حقوق و دعاوی(دعاوی کیفری،دعاوی شهرداری و ...) داخلی به ارائه خدمات مشاوره حقوقی در تهران و وکالت(وکیل کیفری،وکیل شهرداری و ...) به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی می پردازد.این موسسه  حقوقی در تهران در زمینه های تجارت الکترونیک، حقوق استارتاپ ها و شرکت ها، قانون مالکیت معنوی و اموال و مالکیت ، خدمات حقوقی به شرکت های دانش بنیان می تواند به شما عزیزان مشاوره دهد.
 

موسسه حقوقی آراز فرتاک


 

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)