02188962168

زنا محصنه (زنا بازن شوهردار)وغیرمحصنه

زنا محصنه (زنا بازن شوهردار)وغیرمحصنه
خلاصه

زنا محصنه (زنا بازن شوهردار)وغیرمحصنه

11 2 00


تعریف زنا از نظر اسلام و قانون چیست


در اسلام زنا به رابطه جنسی میان زن و مرد، بدون وجود رابطه ازدواج میان آن‌ها می‌گویند همچنین به مردی که مرتکب زنا شده‌است زانی و زن زناکار را زانیه می‌گویند.
زنا با زن شوهردار از منظر دین یکی از گناهان کبیره به شمار می آید ولی بزرگی خداوند و وسعت مهربانی او به حدی است، که اگر گناه کاری که مرتکب چنین عملی شده است واقعا از عمل خود پشیمان باشد و تصمیم جدی بر ترک گناه و جبران بدی خود بگیرد، امید بخشش و آمرزش او از طرف خداوند مهربان بسیار زیاد است.
زنا از منظر قانون ; در ماده 63 قانون مجازات اسلامی‌ در تعریف جرم زنا آمده است : جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است. 

انواع زنا


زنا انواع مختلفی دارد که برای هر کدام از آنها احکام جداگانه‌ای در اسلام وجود دارد پس زنا فقط به رابطه مرد مجرد با زن شوهردار نمیگویند:
زنای با محارم
زنای به عنف
زنای غیر محصنه
زنای محصنه ( زنا با زن شوهردار )


 

زنای محصن و محصنه (زنا با زن شوهردار یا زنا با مرد متاهل)


زنای محصنه به معنای آن است که شخص زناکننده دارای همسر دائمی باشد به گونه‌ای که هرگاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به زنا داده باشد.به زبان ساده‌تر اگر یک زن متأهل زنا کند، به زنای آن شخص زنای محصنه گفته می‌شود و اگر زانی مرد باشد زنای محصن گفته می‌شود.
مجازات زنا محصن در مورد چه مرد و چه زن زناکاری که متأهل است، اگر پیر است ابتدا یکصد ضربه شلاق و سپس سنگسار است، و اگر جوان است فقط او را سنگسار می‌کنند و بنابر احتیاط واجب شلاق نزنند، اگر فردی که متأهل است و همسرش در اختیار اوست اما هنوز با او زناشویی نکرده، اگر زنا کند او را صد ضربه شلاق می‌زنند و سر او را هم می‌تراشند و به مدت یکسال او را از شهرش تبعید می‌کنند؛ ولی برای زن زنا کار حکم تراشیدن سر و تبعید جاری نمی‌شود.


 

حکم زنا با زن شوهردار چیست؟


زنای مرد مجرد با زن شوهردار بنابر تعریف قانون مجازات اسلامی بر این قرار است :
ماده 221 قانون مجازات اسلامی : زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.
تبصره 1: جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ی ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود.
تبصره 2: هرگاه طرفین یا یکی از آن ها نابالغ باشد، زنا محقق است. لکن نابالغ مجازات نمی شود و حسب مورد به اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می گردد.
ماده 222 قانون مجازات اسلامی : جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست. لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می شودگردد.
ماده 223 قانون مجازات اسلامی : هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می شود مگر آن که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.
ماده 224 قانون مجازات اسلامی : حد زنا در موارد زیر اعدام است:
زنا با محارم نسبی
زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است
زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است
زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است
تبصره 1 : مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.
تبصره 2: هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بی هوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.
ماده 225 قانون مجازات اسلامی : حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه ی قضاییه چنان چه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد.
ماده 226 قانون مجازات اسلامی : احصان در هر یک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود:
احصان مرد عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.
احصان زن عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.
ماده 227 قانون مجازات اسلامی : اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماری ای که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می کند.
ماده 228 قانون مجازات اسلامی : در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنان چه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.
ماده 229 قانون مجازات اسلامی : مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.
ماده 230 قانون مجازات اسلامی : حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد، صد ضربه شلاق است.
ماده 231 قانون مجازات اسلامی : در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.
ماده 232 قانون مجازات اسلامی : هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهارضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.


 

راه ‌های اثبات زنا


به ‌طور کلی دو راه برای اثبات زنا وجود دارد :
اقرار شخص
شهادت چهار نفر شاهد
اگر چنانچه زنای محصنه یک شخص به‌وسیله هر یک از راه‌های فوق ثابت شود، آنگاه مجازات سنگسار در حق شخص زنا کار، با توجه به اینکه زنای وی به‌وسیله کدامیک از راه‌های فوق ثابت شده باشد متفاوت خواهد بود.
1. اقرار شخص زناکننده که بالغ و عاقل و آزاد است در حال اختیار و بدون ارعاب و ترس چهار مرتبه و بنابر احتیاط در چهار جلسه اعتراف کند که زنا کرده ‌است.
اگر زنای محصنه از راه اقرار شخص زنا کار ثابت شود و شخص زناکار هنگام سنگسار از گودال فرار کرد، دیگر او را به گودال برنمی‌گردانند، حتی بنابر احتیاط اگر یک سنگ هم به او نخورده باشد نباید او را بازگردانند.
2. شهادت چهار نفر شاهد چهار مرد عادل به دیدن عمل شهادت دهند، و اگر سه مرد و دو زن عادل یا دو مرد و چهار زن عادل هم شهادت دهند کافی است و زنا ثابت می‌شود.
اگر زنای محصنه( زنا با زن شوهردار ) از راه شهادت شهود ثابت شود، آنگاه اگر هنگام سنگسار از گودال فرار کرد، فرار وی فایده ندارد و او را باید به گودال برگردانند و آنقدر سنگسار شود تا بمیرد.: کسانی که زنان عفیف را به زنا متهم می‌کنند و 4 شاهد نمی‌آورند 80 ضربه تازیانه بزنید و از آن پس هرگز شهادتشان را نپذیرید که مردمی‌ فاسق‌اند.البته در مواردی که شکایت رابطه نامشروع مستدل و دقیق باشد، به این شکایت‌ها به دقت رسیدگی و مرتکب آن مجازات خواهد شد؛ اما با کسانی که بخواهند در این زمینه تهمت بزنند و حتی افرادی که به دروغ شهادت می‌دهند مورد مجازات قرار می‌گیرند.
 

عمل زنا با زن شوهردار بعد از طلاق و در زمان عده ی طلاق


عده ی طلاق شامل دو دسته است:
عدۀ رجعی
طلاق رجعی به طلاقی گفته می شود که امکان بازگشت مجدد به زندگی زناشویی وجود دارد و مرد قصد دارد تا دوباره پیوند ازدواج را برقرار سازد.
چنانچه مرد در طول زمان عده ی طلاق رجعی به زن خود بازگردد، پیوند عقد آنان برقرار شده و نیازی به خواندن مجدد صیغه ی عقد نیست. در عده ی رجعی زن به منزله ی یک زن شوهردار بوده و نفقه به وی تعلق می گیرد.
چنانچه زنا با زن در زمان عده رجعی واقع شود، به منزله زنا با زن شوهردار در ایام طلاق می باشد؛ بنابراین زن و مرد زناکار به واسطه ی این ارتباط جنسی، به یکدیگر حرام ابدی خواهند شد.
عده بائن
طلاق بائن، طلاقی است که بر خلاف طلاق رجعی، مرد امکان بازگشت به زندگی با زن را در ایام عده ندارد.
در ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی، از انواع طلاق بائن نام برده شده است که عبارتند از:
طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
طلاق زن یائسه
طلاق خلع و مبارات، مادام که زن به عوض رجوع نکرده است.
سومین طلاق که پس از سه وصلت متوالی به عمل آید؛ اعم از اینکه وصلت در نتیجۀ رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.
زنا با زن شوهردار در ایام عده طلاق (غیر رجعی) یا وفات، دارای چند حالت مختلف است که عبارتند از:
چنانچه یکی از طرفین رابطه نامشروع بداند که زن در ایام عده به سر می برد و بدانند که ازدواج در ایام عده حرام است، آن ازدواج برای او حرام ابدی می گردد.
اگر هیچکدام از طرفین زنا از عده اطلاعی نداشته باشند، یا از حرام بودن رابطه جنسی در زمان عده بی خبر باشند، زن بر آن مرد حرام می گردد.چنانچه هیچکدام از طرفین به ایام عده یا حرمت رابطه جنسی در عده طلاق غیر رجعی یا وفات آگاه نباشند و صیغه ی عقد بین آنها خوانده شده باشد، اگر نزدیکی انجام نشده باشد، به یکدیگر حرام نمی شوند.چنانچه عقد بین مرد و زنی که در عده به سر میبرد توسط وکیل آن دو خوانده شود، به یکدیگر حرام نیستند و پس از پایان عده می توانند به عقد یکدیگر درآیند.


 

رابطه نامشروع چگونه در دادسرا مطرح می‌شود ؟


جرم رابطه نامشروع شکایتی است که می‌توان در تمام ‌دادسراها آن را طرح و پیگیری کرد.در شهر تهران دادسرایی تخصصی با عنوان دادسرای ارشاد نیز برای رسیدگی به این جرم تعیین شده اما این مساله مانع از رسیدگی به این شکایت در دادسراهای عمومی‌ نیست.اما در شهرستان‌ها این شکایت در دادسراها رسیدگی می‌شود. شیوه رسیدگی هم مانند دیگر جرائم کیفری است
برای شکایت رابطه نامشروع نیز شیوه‌هایی همچون اقرار، شهادت، دلایل و مدارک، علم قاضی و اماره برای اثبات جرم وجود دارد.
اقرار اولین و بدیهی‌ترین دلیل اثبات جرم است به این معنی که وقتی از فردی شکایتی شده و متهم به انجام جرم است، در مقابل قاضی یا مامور نیروی انتظامی‌ قرار بگیرد و با زبان خودش اعتراف کند که جرم را مرتکب شده و بعد هم اقرار خود را با امضاء یا اثر انگشت تایید کند.
دلایل و مدارک نیز شیوه دیگری برای اثبات جرم است.
در مواردی که فردی به دیگری نسبت زنا دهد و نتواند این جرم را ثابت کند، مجازات سختی پیش بینی شده است. به چنین جرمی‌در متون حقوقی «قذف» گفته می‌شود.
تعریف دقیق حقوقی این عبارت نیز چنین است : قذف نوعی دشنام و به معنای متهم کردن شخصی به زنا یا لواط است و در فقه اسلامی ‌و حقوق کیفری ایران جرم دانسته می‌شود و قذف‌کننده به میزان 80 ضربه شلاق مجازات خواهد شد.


موسسه حقوقی آراز فرتاک با سابقه ای درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های  تخصصی حقوقی از جمله مشاوره حقوقی دعاوی خانواده می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)