02188962168

قرارداد الکترونیک وکالت

قرارداد الکترونیک وکالت
خلاصه

قراردادالکترونیک وکالت

18 3 00


قرارداد الکترونیک وکالت در راستای بند ش از تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است.
بر اساس قسمت اخیر ماده مذکور قرارداد الکترونیک مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات الکترونیک قضایی و روابط مالی فیمابین وکیل و موکل است.
با این بیان، سامانه دربرگیرنده وکالتنامه و قرارداد مالی توامان بوده و مستند کاغذی در این خصوص در مراجع قضایی و شبه قضایی و فیمابین وکیل و موکل از زمان الزام به استفاده قابلپذیرش نیست.
بر اساس ماده مذکور فرض نبود قرارداد بین وکیل و موکل مسموع نبوده و قانون بودجه کشور در سال ۱۳۹۹ مؤخر بر سایر قوانین در این باب میباشد.
پایه انعقاد قرارداد الکترونیک وکالت بر اساس تصریح عام در ماده ۹ آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای و مخابراتی (در راستای امور قضایی) ثبتنام وکیل و موکل در ثنا میباشد. در راستای پاسخ به نیاز به ثبت اطلاعات همه متقاضیان به اخذ خدمت وکالت موارد تحت عنوان ثبت قرارداد با مجوز خاص در سامانه دیده شده است.
امکان ثبت قرارداد وکالت با وکالت بیش از یک وکیل وجود دارد، به نحوی که یکی از وکلا با حساب کاربری خود نسبت به ثبت اطلاعات اقدام و سپس با کلید افزودن و درج کد ملی وکیل بعدی، اطلاعات ایشان را از سامانه بازیابی مینماید، در این صورت در انتهای فرایند پیامکی برای وکیل دوم و یا سوم مبنی بر تایید قرارداد وکالت ارسال میگردد و سپس به لحاظ رعایت محرمانگی و حریم خصوصی اشخاص سایر مشخصات از نشانی جمله محل و شماره تلفن همراه ایشان درج میگردد در این حالت نوع وکالت، (مجتمعا یا منفردا) باید انتخاب شود.
در خصوص درصد حقالوکاله در وکالت از نوع مجتمعا، بهصورت پیشفرض بالسویه میباشد، اما طرفین میتوانند درصدهای متفاوتی را توافق و درج نمایند که بر اساس ماده ۵ آییننامه تعرفه حقالوکاله و مشاوره و سفر وکلای دادگستری میزان ابطال تمبر مالیاتی مشارالیها بر اساس درصد تعیینشده برای هر یک خواهد بود.

 

موارد مرتبط با مجوز خاص در خصوص قرارداد الکترونیک وکالت


در راستای سوگند یادشده توسط وکیل و امکان تصدیق و برابر اصل نمودن اسناد توسط وکلا مبنای تشخیص صدور مجوز خاص با وکیل محترم دادگستری میباشد.
افرادی که در حال حاضر محل اقامت آنان در زندان است و در ثنا فاقد ثبتنام میباشند، لازم به ذکر است در نسخ آتی سامانه که به زودی عملیاتی میگردد، دفاتر خدمات مستقر زندان با احراز شماره تلفن ثابت متعلق به زندانی امکان ثبتنام در ثنا و تنظیم قرارداد وکالت در دفاتر خدمات مذکور را خواهند داشت. (برگ زندانی موکل)
افرادی که در داخل واحدهای قضایی با توجه به فوریت موضوع نسبت به انعقاد قرارداد وکالت اقدام و امکان دریافت پیامک را ندارند (گواهی وکیل مبنی بر وجود موکل در زندان).
در خصوص موکلین خارجی که فاقد ثبتنام در ثنا میباشند و یا نسبت تنظیم وکالتنامه با وکیل در خارج از کشور اقدام مینمایند جز موارد با مجوز خاص به شمار آماده و تصویر گذرنامه ایشان بهعنوان مجوز میبایست پیوست قرارداد وکالت لحاظ گردد (گذرنامه خارجی موکل).
افرادی که دارای محدودیتهای حرکتی هستند که بر اساس مجوزهای اعطایی از ناحیه مقام مجاز با الحاق اسنادی پزشکی در سامانه این امکان فراهم میگردد.
تاکید میگردد با ابزارهای در دست پیادهسازی مبنی بر احراز هویت از راه دور بهزودی امکان ثبتنام همه اشخاص با هر محدودیتی در ثنا امکانپذیر میگردد (گواهی پزشک معتمد مهمور به مهر وکیل).
در خصوص مواردی که متهم بر اساس قانون میبایست دارای وکیل تسخیری بوده و متواری میباشد از موارد خاص بوده و در این وضعیت وکیل میتواند از این قابلیت استفاده نماید. (تایید مرجع قضایی مبنی بر متواری بودن متهم و الزام ایشان به وکالت تسخیری).
در این موارد وکیل در زمان ارائه دادخواست و یا سامانه خود کاربری وکیل اعلام میدارد به هریک از موارد مندرج در بخش بررسی مجوز خاص، موکل ایشان در ثنا ثبتنام ننموده و با الحاق مدارک مرتبط با هر بند امکان ارائه وکالتنامه کاغذی (سنتی) به ایشان اعطا میگردد.
در خصوص اشخاص حقوقی، یکبار مشخصات شخص حقوقی در بخش موکل ثبت و سپس اشخاص حقیقی که بر اساس موارد مندرج در آگهیهای ثبتی شرکت بهعنوان نماینده و صاحبان حق امضای مجاز شرکت شناخته میشوند در بخش نماینده درج خواهد شد، لازم به ذکر است ارسال پیامک به شماره نمایندگان شخص حقوقی ارسال میگردد و در این خصوص انطباق و بررسی صحت اطلاعات در این باب با وکیل محترم میباشد، لازم به ذکر است شخص حقوقی و نماینده هر دو میبایست در ثنا ثبتنام نموده باشند.
اطلاعات هویتی و نشانی افرادی که مجاز به امضای قرارداد وکالت میباشند (وکیل و موکل یا وکیل مع الواسطه، وصی، قیم، متولی و امین) از ثنا استخراج شده و در صورت تغییر اطلاعات میبایست مقدمتا تغییرات در ثنا درج شود.
 در وضعیت وکالت مع الواسطه (وکالت مدنی)، وصی، قیم، متولی، امین، مدیر تصفیه، که به هر علت در ثنا ثبتنام ندارند، صرفا ثبتنام نمایندگان مذکور در ثنا الزامی بوده و در خصوص موکلین اصلی با ثبت کد ملی مشخصات ایشان از ثبتاحوال استخراج و وضعیت حیات ایشان بررسی میشود، سایر موارد مانند آدرس توسط وکیل بهصورت تایپی درج میگردد.
در خصوص کارآموز وکالت با توجه به ایجاد امکان تخصیص هوشمند وکیل سرپرست به کارآموز وکالت درصورتیکه کارآموز با شناسه خود وارد سامانه شود، در فهرست ارسال پیامک، مشخصات وکیل سرپرست نیز قید میگردد و پیامک برای ایشان ارسال خواهد شد.
وکیل سرپرست با مراجعه به سامانه خود و ثبت قرارداد وکالت نسبت به رؤیت متن اقدام و در صورت تایید کد ارسالی را در سامانه ثبت و یا در اختیار کارآموز وکالت قرار میدهد، بر این اساس تصویر امضای ایشان از ثنا استخراج و ذیل قرارداد درج میگردد.
 کانونهای وکلای دادگستری موظف بهروزرسانی اطلاعات کارآموز و وکیل سرپرست در پایگاه اطلاعات و کالا در ارتباط با مرکز آمار و فناوری اطلاعات بوده و مسئولیت این امر با آن کانونها میباشد.
در خصوص موکل نیز پس از تایید ارسال پیامک امضا، مشارالیه ضمن مراجعه به سامانه عدل ایران و درج شناسه قرارداد محتویات قرارداد الکترونیک را مشاهده و در صورت تایید کد ارسالی را در اختیار وکیل قرار میدهند، بر این اساس تصویر امضای ایشان از ثنا ذیل قرارداد قرار میگیرد.
در خصوص اشخاصی که در ثنا ثبتنام و تصویر امضا ندارند، میبایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات نسبت به ثبت تصویر امضا در ثنا اقدام نمایند.
امکان دریافت قرارداد الکترونیک وکالت در بخش استعلام قضایی سمپ فراهم گردیده است. مرجع قضایی میتواند جهت رؤیت محتویات قرارداد و حدود اختیارات وکیل کد (شناسه) را در بخش استعلام قرارداد الکترونیک وکالت وارد و محتویات آن را رؤیت نماید.
در خصوص سازمانها، نهادها و ارگانها سرویس احراز اصالت قرارداد مذکور در شبکه ملی اطلاعات XIN قرار گرفته است و با ارائه تقاضا از سازمان مذکور امکان دریافت این خدمت فراهم میگردد، بر این اساس مراجع شبه قضایی و داوری و سایر مراجع میتوانند از این خدمت جهت بررسی قرارداد الکترونیک استفاده نمایند، منظور قانونگذار از بند ش تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ هر مرجعی است که نیازمند قرارداد وکالت میباشد.

 

ابطال تمبر مالیاتی:


سامانه مذکور صرفا در راستای ثبت قرارداد وکالت ایجاد گردیده است، لذا موارد زیر از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی (سخا) پیگیری و منصرف از وظایف این قرارداد میباشد.
ابطال تمبر مالیاتی وکیل بهصورت الکترونیک و با سنتی در هر مرحله از دادرسی
موارد مرتبط به پایانهای فروشگاهی و نحوه دریافت حقالوکاله از موکل
اعلام عزل، استعفای وکیل از طریق فرم لایحه
ارسال اظهارنامه استعفا از طریق فرم اظهارنامه.
امکان ابطال قرارداد وکالت صرفا قبل از درج امضای موکل امکانپذیر است و پسازآن قرارداد مذکور دارای آثار قانونی است.
با توجه به درج امکان دریافت قرارداد وکالت در سخا امکان الحاق نسخه الکترونیک قرارداد مذکور به دادخواست ثبتشده در سخا فراهم بوده و نیازی به ارائه نسخه فیزیکی قرارداد نیست.
تنظیم قرارداد وکالت از زمان لازم اجراشدن ملاک عمل قرارگرفته و تسری به قراردادهای سنتی انعقادیافته قبل از تاریخ الزام ندارد.
امکان تنظیم قرارداد وکالت در دفاتر خدمات بهعنوان یک خدمت جدید ایجاد شده است بر این اساس کد تایید قرارداد توسط موکل در صورت تصدیق متن قرارداد میبایست در اختیار سردفتر قرار گیرد؛ این امر در متن پیامک لحاظ میگردد.
اسناد بارگذاری شده در قرارداد با توجه به اینکه توسط وکیل تصدیق شده است، بهعنوان مدرک برابر اصل ثبت گردد که میبایست توسط ایشان ممهور گردد.
در صورتی وکیل عضو کانون وکلا باشد، نشان کانون و درصورتیکه عضو مرکز مشاوران باشد نشان مرکز قید میشود.
در صورت وکالت توامان وکیل مرکز و یا کانون در یک وکالتنامه، نشان وکیلی که با حساب کاربری آن ثبت قرارداد انجامشده درج میگردد.
موضوع وکالت، حدود و اختیارات وکیل و مفاد قرارداد، بر اساس قوانین و آییننامههای صنفی موجود همچنین ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، نظرات کانون و مرکز مشاوران و خبرگان قضایی ایجاد شده است، کاربر میتواند موارد اختیاری را حذف و یا اضافه و با انتخاب سایر شروط و حذف عبارت، متن موردنظر را اضافه نماید.
کارآموزان نیز در مواردی که بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی مجاز به درج آن وکالتنامه نیستند میبایست نسبت به حذف آن ردیف اقدام نمایند.

نظر به اینکه ره اندازی، نگهداشت و توسعه سامانه مذکور مربوط به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه میباشد و مرکز و کانون هزینهای را در خصوص انتشار اوراق وکالت متقبل نمیگردد، لذا هزینهای احتمالی قابل مطالبه در خصوص این قرارداد در ردیف درآمدهای دولتی لحاظ میگردد.

 

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)