02188962168

نحوه بذل مهریه به چه صورت است

نحوه بذل مهریه به چه صورت است
خلاصه

نحوه بذل مهریه به چه صورت است

13 7 00

نحوه بخشیدن مهریه به چه صورت است؟

 
۱- اگر زن سندی (نوشته ای) به زوج داده باشد و اقرار به دریافت مهریه کرده باشد کار بسیار دشوار است زیرا ادعای بعدی زن انکار بعد از اقرار محسوب می شود که در محاکم مسموع نیست مثلا دیده شده است که زوجین به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کرده اند وبرای بخشیدن مهریه زن سند اقرار نامه مهریه را امضاء کرده است در این حالت مهریه دریافت شده محسوب او می شود و ادعای بعدی نگرفتن مهریه پذیرفته نمی شود مگر این که زن ثابت کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه و غلط بوده است. (ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی)

۲- حالت دوم به اصطلاح حقوقی این است که زوجه (زن) ذمه مرد را از مهریه ای که بدهکار است بری کند که به آن ابراء می گویند اگر نوشته یا همان سندی که زوجه به زوج می دهد خواه رسمی یا عادی، دلالت بر ابرار ذمه کند دیگر از جانب زوجه امکان رجوع وجود ندارد. ماده ۲۸۹ قانون مدنی: « ابرا عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید»

۳-  اگر مهریه در قالب عقد صلح در عوض چیزی صلح شده باشد، امکان رجوع برای زوجه وجود ندارد.

۴- اگر سندی (نوشته ای) بین زوجین رد و بدل شود مبنی بر این که با توافق مهریه مندرج در عقدنامه را کم یا زیاد کرده اند حسب نظریه شورای نگهبان این افزایش یا کاهش مهریه غیر شرعی محسوب می شود و بلا اثر است.

۵-  اگر بخشیدن مهریه در قالب بذل تمام یا قسمتی از مهریه در طلاق خلع باشد زوجه در ایام عده می تواند به آنچه بذل کرده است رجوع کند فرض کنید طلاق توافقی بوده و زوجه تمام مهریه را در قبال طلاق بذل کرده است در ایام زوجه می تواند با مراجعه به دفترخانه ای که صیغه طلاق را خوانده است طی درخواستی رجوع به مابذل کند. این رجوع در صورتی است که زن عده داشته باشد یعنی باکره یا یائسه نباشد. (رجوع به مهریه پس از طلاق توافقی)

۶-فرض دیگر که شایع هم می باشد این است که زن طی نوشته ای خواه در دفتر اسناد رسمی و یا در نوشته ای (سند) عادی اقدام به بخشیدن مهریه خود کرده باشد و به اصطلاح حقوقی هبه کند.
در این حالت در رویه قضایی کمی اختلاف نظر است عده ای از قضات معتقدند با عنایت به مقررات هبه، زوجه به عنوان واهب می تواند به آنچه بخشیده (عین موهبه) با باقی بودن عین آن ها رجوع کند و آرایی هم در این خصوص صادر شده است در مقابل عده ای دیگر معتقدند به استناد ماده ۸۰۶ قانون مدنی: « هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد» در خصوص مهریه های که وجه نقد است به نظر می رسد در عدم امکان رجوع از آن اتفاق نظر وجود دارد زیرا کلی فی الذمه است و هبه در عین مصداق دارد فقط محل اختلاف امکان رجوع از بخشیدن مهریه ای مثل سکه به خودرو و ملک شخصی است البته به نظر ما سکه نیز کلی فی الذمه است و مشمول ماده ۸۰۶ قانون مدنی است. (رجوع از هبه مهریه)

۷- چه برای دریافت، ابراء و یا هبه مطلقا نیازی به اجازه پدر زوجه نیست و این که بعضی از دفاتر اسناد رسمی اصرار می کنند فقط در صورت بودن نزدیکان درجه یک زن حاضر به تنظیم سند می باشند برای این است که مصلحت اندیش شرایط زن و خودشان را می کنند وگرنه منع قانونی وجود ندارد.

۸-  به نظر اگر زوجه در یک برگ عادی به تعبیر حقوقی سند عادی مهریه را ببخشد یا ذمه شوهر را ابرا ء کند و … به ضرر او در دادگاه این امضاء سندیت داشته باشد اگر چه که بهتر است در این خصوص سند رسمی تنظیم گردد. (ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی)

۹-  سوال می شود اگر از زن در یک برگه سفید امضاء اخذ شود آیا می توان بعدا در بالای آن نوشته شود که زن مهریه را بخشیده است یا خیر؟ اول این که هرگز ما چنین توصیه ای به کسی نمی کنیم مهریه حق شرعی و قانونی یک زن است و هم اوست که می تواند با رضایت و صلاحدید از حق خود عدول و گذشت نماید.


 

بخشش مهریه با سند عادی یا سند رسمی

شایع ترین نوع بخشش مهریه رجوع زوجین به دفتر ثبت اسناد و بخشش مهریه توسط زن به صورت رسمی است. این نوع بخشش، هبه محسوب شده و زن می تواند از بخشش خود رجوع کند.
اگر این بخشش بین طرفین بوده و به صورت رسمی ثبت نشده باشد، بخشش با سند عادی محسوب شده و زوجه در صورتی می تواند از آن رجوع کند که ابتدا در دادگاه بخشش مهریه را اثبات کرده سپس از هبه رجوع نماید. 

در مورد این‌که آیا رجوع از بخشش مهریه امکان‌پذیر است یا نه اتفاق نظر وجود ندارد؟

یعنی برخی دادگاه‌ها آن را امکان‌پذیر دانسته و برخی قبول نمی‌کنند.بر اساس مقررات قانون مدنی اگر هبه مهریه در مقابل مال یا انجام عملی انجام شده باشد و به اصطلاح حقوقی معوض باشد، قابل رجوع نیست.
هم‌چنین اگر دین از عهده شوهر ساقط شده باشد نمی‌توان از هبه رجوع کرد.
اما چنانچه هبه معوض نبوده و اصطلاح به‌کاربرده‌شده در سند نیز عبارتی نیست که دین شوهر را ساقط کند، بنابراین می‌توان گفت رجوع ممکن است. البته همان‌طور که گفتم همه دادگاه‌ها چنین نظری ندارند.
بر اساس ماده ۸۰۶ قانون مدنی:
«هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.»
برخی معتقدند که چون مهریه دین است بنابراین بر اساس این ماده نمی‌توان از هبه مهریه رجوع کرد اما بسیاری از دادگاه‌ها معتقدند مهریه ماهیتا متفاوت از دین است و امکان رجوع از آن وجود دارد.
بیش‌تر دادگاه‌ها رجوع از بذل مهریه را به شرط غیرمعوض بودن و هم‌چنین بدون اسقاط دین شوهر می‌پذیرند.  

برای این‌که از بخشش مهریه‌ام رجوع کنم چه کار باید بکنم؟

برای این مورد دو راه وجود دارد.
اولا می‌توانید به دفترخانه اسناد رسمی رفته و طی یک سند رسمی رجوع خود از بذل مهریه را اعلام کنید.
اما ممکن است دفترخانه‌های اسناد رسمی به دلیل وجود اختلاف در این مساله، چنین سندی را تنظیم ننمایند.
در این صورت باید دادخواستی با عنوان رجوع از بذل مهریه تنظیم کرده و به دادگاه حقوقی محل اقامت خویش تقدیم نمایید.
رای دادگاه در این مورد معتبر بوده و نیازی به ثبت در دفترخانه نیست.
هم‌چنین در این مورد نیازی به موافقت شوهر شما نیست. 

بخشیدن همه مهریه قبل از دخول

اگر قبل از اینکه زن و شوهر نزدیکی داشته باشند کار به طلاق برسد و زوجه بخواهد مهریه را در قبال طلاق بذل کند، فقط نصف مهریه به او تعلق می گیرد.نکته مهم در این مورد این است که در چنین حالتی حتما باید نوشته شود که زوجه مهریه استحقاقی را در قبال طلاق خلع بذل نمود.در غیر این صورت اگر نوشته شود که زوجه تمام مهریه مندرج در عقدنامه را بذل می‌کند یا بنویسد دریافت کردم در حالی که باکره باشد و رابطه زناشویی برقرار نشده باشد، بعد از وقوع  طلاق، مرد می‌تواند در دادخواستی ما بذل طلاق و نصف مهریه را مطالبه کند.


 

روش‌های بخشیدن مهریه:

طبق نظر عموم افرادی که اطلاعات حقوقی کافی ندارند، بخشش مهریه روش‌های مختلفی دارد که هر کدام می‌تواند اعتبار داشته باشد. ولی بهتر است بدانید که بخشش مهریه فقط تحت یک سری شرایط خاص امکان پذیر است و باید طبق آن انجام شود. برای بخشیدن مهریه اجازه پدر در دفتر ثبت اسناد رسمی نیاز است. در ادامه روش‌‌های مختلف بخشش مهریه را بررسی می‌کنیم.

 

بخشش مهریه به صورت دست نوشته

یکی از روش‌های مرسوم بخشیدن مهریه به صورت دست نوشته است. در این روش خانم با دستخط خودش می‌نویسد، امضا می‌کند و تاریخ را درج می‌کند که همه مهریه خود یا بخشی از آن را بخشیده و دیگر ادعایی نسبت به مهریه خود ندارد. باید بدانید که از نظر قانونی این روش به هیچ وجه اعتباری ندارد و آقا با استناد به این موضوع نمی‌تواند ادعا کند که مهریه خانم بخشیده شده و دیگر نیاز به پرداخت آن نیست.

 

بخشش مهریه به صورت شفاهی

در این روش خانم به صورت شفاهی نزد تعدادی شاهد یا همسر خود اعلام می‌کند که مهریه خود را بخشیده و دیگر ادعایی نسبت به آن ندارد. هر چند که شاهد وجود دارد و شهادت می‌دهد که خانم با خواست خود این کار را انجام داده ولی همچنان این روش هیچ اعتباری نزد قانون ندارد، خانم و آقا نمی‌توانند ادعا کنند که مهریه بخشیده شده.

 

بخشیدن مهریه در دفتر ثبت اسناد رسمی

با توجه به مواردی که عنوان کردیم شاید برای شما هم سوال پیش بیاید که بخشش مهریه به چه روش اعتبار دارد؟ باید بدانید تنها روش قانونی که برای بخشش مهریه وجود دارد مراجعه خانم به دفتر ثبت اسناد رسمی است. برای این کار باید خانم به همراه مدارک هویتی و سند ازدواج و پدر خود به دفتر ثبت اسناد رسمی مراجعه کند و بسته به شرایطی که دارد یک سند برای بخشش مهریه تنظیم و امضا کند. این بخشش مهریه می‌‌تواند در ازای گرفتن یک ملک یا مال، در ازای گرفتن حق طلاق و … باشد.

 

بخشش مهریه در طلاق توافقی

طلاق توافقی به نوعی از طلاق گفته می‌شود که در آن خانم و آقا راضی به طلاق هستند و سر موضوعاتی مانند مهریه، نفقه، اجرت المثل، حضانت فرزند و استرداد جهیزیه به توافق رسیده‌اند.
بخشش مهریه در طلاق توافقی به صورت کامل بر مبنای توافقات خانم و آقا است و قانون به آن احترام می‌گذارد. برای مثال خانم و آقا می‌توانند توافق کنند که خانم همه مهریه خود را ببخشد، همه مهریه خود را دریافت کند و بخشی از آن را بخشیده و قسمت دیگر را دریافت کند.
برای بخشش مهریه در طلاق توافقی خانم و آقا می‌توانند در وکالت‌نامه‌ای که به وکیل خود می‌دهند مشخص کنند که وکیل از سمت خانم اختیار دارد مهریه را ببخشد یا دریافت کند و دیگر نیاز به حضور خانم در دفتر ثبت اسناد رسمی نیست. 

بذل مشروط و ضمانت اجرایی آن

بخشش مهریه از سوی زوجه چنانچه مشروط باشد و زوج به شرط خود وفا نکند،  با طرح دعوی می‌تواند مهریه خود را مطالبه کند. در واقع عدم اجرای شرط از جانب زوج، تخلف از شرط محسوب شده و زوجه با اعمال آن می‌تواتد مهریه خود را استیفا کند.
چنانچه زوج در این زمینه، زوجه را فریب داده باشد بخشش مهریه باطل است و مهریه به قوت خود باقی است.
در بذل مشروط چنانچه شرط مورد نظر توسط زوج انجام گیرد، طبق توافق و شرایط مقرر فی مابین بخشش مهریه صحیح و زوجه امکان عدول از مهر را ندارد و با انجام شرط، زوج از مهریه مبرا شده و تکلیفی نسبت به آن ندارد.
 

بخشش مهریه در ازای گرفتن حق طلاق

خانم و آقا بعد از ازدواج هر کدام حق و حقوقی پیدا می‌کنند. برای مثال آقا به صورت قانونی حق طلاق را دارد و خانم حقوقی مانند مهریه و نفقه را دارد، ولی امکان بخشش مهریه در ازای حق طلاق در قانون وجود دارد، که این مسئله نیاز به رضایت خانم برای بخشیدن مهریه و رضایت آقا برای اعطای حق طلاق  (وکالت در طلاق) دارد.
تحت شرایطی خانم و آقا تصمیم می‌گیرند که در حالت برابر قرار بگیرند که خانم هم حق طلاق داشته باشد و در ازای آن آقا مسئولیتی برای پرداخت مهریه نداشته باشد. در این صورت خانم و آقا باید به دفتر ثبت اسناد رسمی مراجعه کنند و سندی مبنی بر بخشش مهریه در ازای گرفتن حق طلاق تنظیم و امضا کنند.
این وکالت نامه به این صورت است که اگر خانم قصد رجوع به مهریه خود را داشته باشد، حق طلاق از ایشان سلب می‌شود. 

بخشش مهریه بدون شاهد

خانم برای بخشیدن مهریه خود به رضایت پدر خود نیاز دارد و در صورتی که پدر ایشان در قید حیات نباشد یا به هر دلیلی مفقود الاثر باشد باید با رضایت برادر خود این کار را انجام دهد.
برای بخشش مهریه نیاز به شاهد دیگری غیر از پدر یا برادر خانم نیست و بخشیدن مهریه بدون شاهد امکانپذیر است.


موسسه حقوقی آرازفرتاک  به شماره ثبث  در تهران تاسیس شده  که از حاذق ترین ومعتبرترین در بخش های حقوق تجارت بین الملل و حقوق و دعاوی(دعاوی کیفری،دعاوی شهرداری و ...) داخلی به ارائه خدمات مشاوره حقوقی در تهران و وکالت(وکیل کیفری،وکیل شهرداری و ...) به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی می پردازد.این موسسه  حقوقی در تهران در زمینه های تجارت الکترونیک، حقوق استارتاپ ها و شرکت ها، قانون مالکیت معنوی و اموال و مالکیت ، خدمات حقوقی به شرکت های دانش بنیان می تواند به شما عزیزان مشاوره دهد.

 

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)